Pohjavesi

Pohjavesi on sateen ja lumen sulamisvesistä maa- ja kallioperään maakerrosten läpi suodattunutta ja varastoitunutta vettä. Maa- ja kallioperän pohjavesivarannot kasvavat yleensä keväällä lumien sulaessa ja syksyllä syyssateista johtuen. Suurimmillaan varannot ovat usein keväällä lumien sulamisen jälkeen ja alhaisemmillaan taas kevättalven pakkasilla.

Pohjavesivyöhykkeessä pohjavesi virtaa maaston muotojen mukaan alaspäin ja purkautuu paikoitellen maanpintaan tai vesistöihin painovoiman tai paineen seurauksena. Suomessa pohjavedenpinta sijaitsee useimmiten 1-4 metrin syvyydessä, mutta korkeilla harjuilla ja kallioperässä vedenpinta saattaa olla jopa 20 metrin syvyydessä. Toiminta-alueellamme pohjaveden pinta on keskimäärin 7 metrin syvyydessä. Syvimmillään pohjaveden pinta on yli 20 metrin ja matalimmillaan vain noin metrin syvyydessä maanpinnasta.

Veden kiertokulku A4.JPG
Pohjavesi on laadultaan pintavettä parempaa ja sitä käytetään pintavettä useammin talous- ja juomavetenä. Toimittamastamme vedestä 90 % on pohjavettä ja 10 % tekopohjavettä. Pohjaveden laatuun vaikuttaa maaperän laatu ja lisäksi voivat vaikuttaa pohjavesialueella sijaitsevat toiminnot; teollisuus, käytöstä poistetut vanhat kaatopaikat, huoltoasemat ja maanalaiset öljysäiliöt sekä alueella tapahtuva teiden suolaus, maa-ainestenotto ja puutteellinen jätevesien käsittely. Pohjavedenlaatua seurataan säännöllisesti raakavedestä otettavilla näytteillä.

P1040806.JPG

Päivystys

Tukkuvesilaitoksen päivystys p. 040 571 7559

Ylä-Savon Vesi Oy

Kivirannantie 11
74130 IISALMI
etunimi.sukunimi@yla-savonvesi.fi

Y-tunnus 1841779-5